Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

Akt założycielski

Załącznik

do Uchwały Komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP nr 2/2010

z dnia 6 stycznia 2010 roku

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

Na podstawie art. 77 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz  § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1637) postanawia się, co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się z dniem 15 marca 2010 r. niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”.

 

§ 2.

Ośrodek Kształcenia Kadry „Quercus” realizuje cele i zadania służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, a ponadto prowadzi działalność mającą na celu dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

 

§ 3.

Organem prowadzącym Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus” jest Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z siedzibą przy ul. Dworcowej 56, 85-010 Bydgoszcz.

 

§ 4.

Siedziba Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” znajduje się przy ul. Dworcowej 56, 85-010 Bydgoszcz

 

 

§ 5.

Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus” obejmuje zasięgiem całą Polskę.

 

§ 6.

Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus” działa na podstawie statutu stanowiącego podstawę prawną działania placówki utworzonej na mocy aktu założycielskiego.