Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

Doskonalenie nauczycieli

OFERTA SZKOLENIOWA

PEŁNA OFERTA DOSTĘPNA W ZAKŁADCE DO POBRANIA

OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR „QUERCUS” W BYDGOSZCZY

Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia.

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

1.      Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

2.      Kurs kierowników wycieczek szkolnych

3.      Projekt edukacyjnym w gimnazjum w praktyce

4.      Ocenianie kształtujące- uczyć tak, aby pomagać się uczyć

5.      Praca z drużyną harcerską jako forma zajęć pozalekcyjnych

6.     Warsztat nauczyciela wspomagającego. Dokumentacja oraz metody pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

7.     Uczeń z niepełnosprawnością złożoną. Wspomaganie oraz metody pracy na lekcji.

8.     Uczeń słabo widzący w klasie integracyjnej. Wspomaganie oraz metody pracy  na lekcji.

9.     Uczeń z niepełnosprawnością złożoną. Możliwości i ograniczenia w nauce wynikające ze specyfiki niepełnosprawności. Wspomaganie oraz metody pracy  na lekcji.

10.   Funkcjonowanie społeczne ucznia słabo widzącego w klasie integracyjnej Dostosowanie środowiska oraz pomocy dydaktycznych

11.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych i specyficzne trudności w uczeniu  się uczniów z opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w klasie ogólnodostępnej szkoły podstawowej i gimnazjum 

12.  Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

13.  Zachowania opozycyjno - buntownicze dzieci i młodzieży - opracowanie programu pracy z uczniem trudnym

14Awans zawodowy  nauczyciela: ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego - spełnianie wymagań i przygotowanie dokumentacji

15.   Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

16.  Upośledzenie umysłowe a kształtowanie i rozwój mowy u dzieci 

17.  Świat dziecka z Zespołem Aspergera. Język. Zachowania społeczne i zainteresowania. Funkcje poznawcze. Wrażliwość sensoryczna

18.  Funkcjonowanie edukacyjne i społeczne z uczenia z chorobą przewlekłą w szkole ogólnodostępnej

19.  Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - praca z dzieckiem z autyzmem przy wykorzystaniu technik behawioralnych